150 najkritickejších obcí bude mať už koncom roka prístup k financovaniu pomocných profesií

Automatický koncept

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude môcť v programovom období 2014- 2020 reálne ovplyvniť životné podmienky Rómov a podporiť obce, v ktorých je situácia najkritickejšia.

Komplexnosť a adresné riešenie problémov v rómskych komunitách
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako budúci prijímateľ a realizátor implementácie národného projektu „Take away“ chce začať realizovať inkluzívne programy overované počas programového obdobia 2007-2013 ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, asistencia pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov ako nový prvok a nepovinný program komunitné centrá už od novembra tohto roka. Tieto vybrané programy budú financované z Európskeho sociálneho fondu OP Ľudské zdroje – prioritná os Integrácia marginalizovaných rómskych komunít na obdobie 7 rokov. Aktuálne sa projektový zámer Národného projektu Take away nachádza v internom pripomienkovom konaní na jednotlivých útvaroch ministerstva vnútra.

„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako realizátor tohto národného projektu sa stáva súčasne aj garantom komplexného riešenia problémov vo vybraných obciach, prostredníctvom konkrétnych intervenčných nástrojov. Našim zámerom je, aby sa národný projekt „Take away“ pre 150 najzaostalejších obcí spustil už koncom tohto roka. Je to v záujme kontinuálneho zabezpečenia pokračovania tzv. pomocných profesií v týchto lokalitách, ktoré sa osvedčili v praxi. Vyhodnotili sme skúsenosti z obcí, keď každý z vykonávateľov tejto pomocnej profesie sa zaoberal problémom svojich klientov len zo svojej pozície a zo svojho uhla pohľadu. Asistent učiteľa nespolupracoval s terénnym sociálnym pracovníkom a ten s pracovníkom komunitného centra. Tieto tri projekty nemali nikdy jednotnú koordináciu. Touto aktivitou zabezpečíme, že tieto pomocné profesie budú spolupracovať a zároveň aj znížime výdavky na riadiaci tím ľudí, ktorý bude pozostávať z menšieho počtu osôb ako tomu bolo doteraz. Viac peňazí dáme na ľudí v teréne ako na tých, kto ich bude riadiť,“ predstavil zámer národného projektu Take away Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Zodpovednosť pri využívaní prostriedkov EÚ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako budúci realizátor národného projektu „Take away“ uskutočnil rozhovory so zástupcami 150 obcí, ktoré boli vybrané na základe Atlasu rómskych komunít z roku 2013. ÚSVRK prezentoval filozofiu národného projektu a jeho výhody pre obce. Národný projekt „Take away“ si nebude vyžadovať spolufinancovanie zo strany obce. „Obce majú veľký záujem na tom, aby sa vybrané opatrenia a pomocné profesie realizovali už od jesene tohto roka. Končí v nich podpora komunitných centier a terénnych sociálnych asistentov. Prerušením podpory týchto programov stratíme už vyškolených ľudí v teréne a finančné zdroje na odbornú prípravu ďalších ľudí. Len včasnou realizáciou národného projektu budeme môcť zabezpečiť kontinuálny priebeh programov a plynulé čerpanie finančných prostriedkov,“ dodal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Facebook