Peter Pollák navrhuje obci Rokycany zriadiť riadnu základnu školu

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch zo siete škôl je pozitívnym krokom k tomu, aby Slovenská republika začala realizovať odporúčania, ktorými by sa znížil počet rómskych detí v špeciálnych školách. Hneď pri prvom prípade, v ktorom sme mali podozrenie, že dochádza k neoprávnenému zaraďovaniu rómskych detí do špeciálnej základnej školy sa potvrdilo, že deti boli umiestnené do Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch protizákonne.

Dá sa preto predpokladať, že k umiestňovaniu rómskych žiakov na základe nesprávnej diagnostiky dochádza aj v ďalších špeciálnych základných školách. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák očakáva výsledky kontroly Štátnej školskej inšpekcie aj v špeciálnych základných školách  v obciach Giraltovce, Svinia a Ostrovany. Peter Pollák dal podnet na výkon Štátnej školskej inšpekcie v Špeciálnej základnej škole Rokycany a aj v ďalších vyššie menovaných špeciálnych základných školách, pretože pri plnení svojich úloh dospel k záveru, že rómske deti mohli byť do týchto špeciálnych základných škôl zaradené v rozpore s právnymi predpismi. Najprospešnejším riešením pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich rodičov a obce do budúcnosti je podľa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zriaďovať miesto špeciálnych škôl v obciach, bežné základné školy a podporovať kvalitnú predškolskú prípravu.

 Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák odporučil na stretnutí so starostom obce Rokycany Jánom Kovalikom, aby obec požiadala o zriadenie riadnej základnej školy. Zriadením riadnej základnej školy by obec získala ďalšie výhody, ako vytvorenie pracovných miest pre  miestnych obyvateľov  a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu aj pre nerómske deti. Pre obec Rokycany a aj ďalšie obce, ktoré majú rómskych obyvateľov je teraz ten najvhodnejší čas ako môžu zabezpečiť kvalitné vzdelávanie detí, a to nielen rómskych žiakov.

Obec Rokycany je zaradená do zoznamu 150 vybraných obcí, v ktorých bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporovať programy v rámci Národného projektu Take away, ktorý je súčasťou OP Ľudské zdroje.  Jedným z nich je aj program predškolskej prípravy. Obec môže reagovať aj na Výzvu Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu alebo rekonštrukciu predškolských zariadení,“ informoval o možnostiach obce Rokycany Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák sa dňa 12. februára 2016 o 19:00 hod. zúčastní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Rokycany. Diskutovať sa bude o možnostiach obce zriadiť základnú školu, obec predloží návrhy nehnuteľností na svojom území, v ktorých by mohla pôsobiť základná škola a o prípadnej finančnej a odbornej podpore Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Facebook