Pripravujme deti pre život, nie pre úrad práce

Pripravujme deti pre život, nie pre úrad práce

Zdroj Foto: www.teraz.sk

Národný projekt inkluzívnej edukácie (NP PRINED) je najrevolučnejším projektom v oblasti vzdelávania, ktorý sa v súčasnosti realizuje na Slovensku. Spusteniu pomohol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka, poslanca Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.

„Som rád, že sa nám podarilo začať tento projekt, stáť pri jeho nastavení a finančne podporiť jeho realizáciu vo výške 6 a pol milióna eur. Je to takmer polovica z celkovej sumy 16 miliónov eur určených na projekt z eurofondov. Úlohou projektu je zabezpečiť predchádzanie neoprávnenému zaraďovaniu detí do špeciálnych škôl, celodenný systém vzdelávania a aktívne posilnenie základných škôl o špeciálny tím, ktorí pracuje s deťmi,“ vysvetlil P. Pollák. „Týmito aktivitami projektu sme začali realizovať ďalšie opatrenia reformy Správna cesta – Rómska reforma v oblasti školstva, ktoré sa týkajú zastavenia prijímanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – tzv. variant A do špeciálnych základných škôl a zavedenia celodenného výchovno-vzdelávacieho systému pre deti z rizikových rodín.“

Rozsiahlosť projektu dokazujú aj čísla: celkovo je zapojených 29 757 žiakov základných škôl a 2381 detí z materských škôl. Zároveň sa vytvorilo 250 nových pracovných miest pre asistentov učiteľa na ZŠ a MŠ, a pribudlo 368 odborných zamestnancov na ZŠ. Projekt PRINED sa realizuje na 100 základných školách a 50 materských školách, vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Najviac škôl sa zapojilo v okresoch Spišská Nová Ves, Michalovce, Svidník a Trebišov.

Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Podľa Romana Huňáka, národného koordinátora projektu, tento komplexne rieši potreby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. „Cieľom vytvorenia odborného tímu je odstrániť bariéry žiakov pri vzdelávaní, a tým predísť zaradeniu žiakov do špeciálnych škôl. Školy v rámci projektu dostanú aj didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie základných a materských škôl pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov,“ povedal Roman Huňák. Posilnenie škôl o špeciálne tímy je základom pre celodenný výchovný systém. Deti po vyučovaní neodchádzajú zo školy, ale sa zapájajú do krúžkov a pripravujú sa na vyučovanie na nasledujúci deň. Projekt trvá do novembra 2015, ale jeho výsledky by sa mali využiť v ďalších systémových a legislatívnych opatreniach.

„Verím, že tento projekt stojí na začiatku systémových opatrení, ktorých výsledkom bude generácia rómskych detí uplatniteľná na pracovnom trhu. Táto investícia do vzdelávania je investícia do Slovenska. Osoh z projektu majú nielen rómske deti, ale aj ostatní žiaci na škole. Peniaze na špecialistov do tímov podľa neho už v školskom systéme sú, len ich treba presunúť zo špeciálnych škôl na bežné školy. Vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v špeciálnych školách je dvojnásobne drahšie,“ doplnil Peter Pollák.

Pollák navštívil aj Základnú školu Maxima Gorkého v Trnave, ktorá sa zapojila do projektu PRINED. Navštevuje ju 383 žiakov, z toho je 27 percent rómskych a 20 percent zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Odborný tím školy sa vďaka projektu posilnil o dvoch asistentov učiteľa, dvoch sociálnych pedagógov, školskú psychologičku a špeciálneho pedagóga,“ poznamenal splnomocnenec vlády.

Facebook