Problémy v oblasti bývania v Medzilaborciach a predškolské vzdelávanie detí v Zbudskom Dlhom majú svoje riešenie

Problémy v oblasti bývania v Medzilaborciach a predškolské vzdelávanie detí v Zbudskom Dlhom majú svoje riešenie

Katastrofálne podmienky v bývaní, znečistené životné prostredie a veľmi napäté vzťahy s majoritou charakterizujú rómske komunity v Medzilaborciach a v Zbudskom Dlhom.

Súčasne sú to aj dôvody pracovného stretnutia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka s vedením mesta Medzilaborce a obce Zbudské Dlhé, ktoré sa konalo dňa 19. 02. 2015.

Mesto Medzilaborce nemá dnes dostatok mestských nájomných bytov, do ktorých by sa mohli presťahovať rómske rodiny, ktoré sa snažia vymaniť z nepriaznivého prostredia na sídlisku Dužavských hrdinov.

„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity by mohol byť nápomocný pri spolufinancovaní projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu v rámci svojej dotačnej schémy. Mesto bude mať možnosť uchádzať sa v novom programovom období aj o zdroje zo štrukturálnych fondov na výstavbu nájomných domov v rámci svojpomocnej výstavby, vrátane zavedenia inžinierských sietí, výstavby prístupových ciest a triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, “ takéto riešenie problémov v oblasti bývania navrhol mestu Medzilaborce Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Primátor mesta Vladislav Višňovský ocenil prínos projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, na ktorý vyčlenil finančné zdroje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z alokácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Hlavné aktivity tohto projektu označovaného aj ako MRK 1 pripravili časť rómskych detí na ďalšie vzdelávanie s tým, že budú mať lepšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Rómska komunita v obci Zbudské Dlhé sa nachádza takmer jeden kilometer od obce. Vzhľadom k tomu, že ide o zanedbanú lokalitu, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporil z alokácie HP MRK výstavbu komunitného centra aj v tejto obci. Rovnako sa obec zapojila aj do projektu MRK 1.

„Vítame, ak sa obec, ktorá nemá ideálnu situáciu miestnej rómskej komunity zapojí do vzdelávacích projektov. Verím, že obec, ktorá sa zapojila do projektu MRK 1 nebude musieť v budúcnosti čeliť až takýmto problémom v komunite, pretože časť rómskych žiakov tento projekt posunie ďalej. Keďže súčasťou projektu bol aj celodenný výchovný systém, deti sa mohli pripravovať na vyučovanie na nasledujúci deň a venovať sa ďalším vzdelávacím aktivitám. Samozrejme, že sa to prejavilo aj na ich prospechu,“ uviedol na stretnutí so starostom obce Františkom Kopejom splnomocnenc vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.

Jedným z problémov obce je nevyhovujúci technický stav materskej školy. Peter Pollák obci Zbudské Dlhé navrhol, aby sa uchádzala o zdroje v rámci Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. O tom, či bude jej projekt podporený rozhodne nezávislá komisia.

Facebook