Stretnutie so zástupcami amerického ministerstva zahraničných vecí

Stretnutie so zástupcami amerického ministerstva zahraničných vecí

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Bratislave stretol dňa 21. januára 2016 so zástupcom námestníka ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Robertom Berschinskim pre oblasť demokracie, ľudských práv a práce. Robert Berschinski potvrdil podporu Spojených štátov amerických Rómom v Európe. Témy, ktoré v Spojených štátoch amerických rezonujú, sú najmä tie najpoburujúcejšie. Neoprávnené zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a policajný zásah v Moldave nad Bodvou v roku 2013 sú témy, ktoré sú v centre pozornosti Spojených štátov amerických.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák zopakoval aktivity, ktoré Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyvinul v rámci vyšetrenia policajného zásahu v Moldave nad Bodvou a informoval o opatreniach, ktoré boli prijaté, aby sa takéto zásahy neopakovali.

Ako povedal Peter Pollák, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity otvoril diskusiu o zavedení kamery pre každého policajta a vyhotovovaní zvukových, obrazových a iných záznamov zo služobnej činnosti. Kamery počas zásahov sú jediným transparentným riešením ako určiť, či sa zásah odohral v súlade so zákonom alebo nie. Na základe spolupráce ÚSVRK s prezídiom Policajného zboru, prezident Policajného zboru Tibor Gašpar vydal príkaz v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore povinne vyhotovovať obrazové, zvukové a iné záznamy zo služobnej činnosti pod jednotným velením v súlade s § 69 ods. 2 zák. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

V súvislosti so špeciálnymi základnými školami Peter Polák na stretnutí vyjadril presvedčenie, že v špeciálnych školách sú rómske deti, ktoré do nich nepatria a sú v týchto školách na základe nezákonných postupov. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v tejto oblasti navrhuje legislatívne zabezpečenie povinnej predškolskej výchovy od 3 rokov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, zabezpečiť povinnú účasť žiakov zo SZP v celodennom výchovnom systéme a následne znížiť počet prijímaných žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – tzv. variant A do špeciálnych základných škôl – zmenou školskej diagnostiky a vytváraním inkluzívneho prostredia v podmienkach základnej školy využívaním inkluzívneho tímu (asistent učiteľa, školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

Facebook