Úrad splnomocnenca bude prijímateľom pomoci pre tri národné projekty v období 2014 – 2020

Vzdelávanie

ÚSVRK je po prvýkrát prijímateľom pomoci z eurofondov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ pomoci z európskych štrukturálnych fondov finalizuje prípravu národných projektov „Take away“ – I. Fáza Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK (ďalej len NP TA), Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza (ďalej len NP KC) a Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie (NP MaH NRIS). Národné projekty budú financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje – Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít vo výške takmer 75 miliónov eur. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predpokladá, že aktivity v rámci národných projektov sa spustia začiatkom budúceho roka. Spustenie projektových aktivít Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity koordinuje s príslušnými ministerstvami a mimovládnymi organizáciami, ktoré majú skúsenosti s realizovaním programov pre rómske komunity.

Finančnú pomoc z eurofondov v rámci NP TA a NP KC budú môcť čerpať obce, v ktorých sú životné podmienky Rómov najkritickejšie. Projektové aktivity a intervencie NP Take away a NP KC sa budú implementovať prostredníctvom národných projektov v období 7 rokov v dvoch po sebe nadväzujúcich fázach v nasledujúcom trvaní: (I. fáza – 48 mesiacov a II. Fáza – 38 mesiacov). Rozdelenie projektových aktivít do dvoch fáz je predpokladom účinného zamerania investícií do miest a obcí, kde žijú chudobné rómske komunity.

Predškolská príprava, terénna sociálna práca, legalizácia pozemkov a komunitné centrá – priority Programového obdobia

Realizáciou NP TA a NP KC zabezpečí Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity systémový prístup pri riešení potrieb obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom programov podpory predškolského vzdelávania, terénnej sociálnej práce, asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov a komunitnej práce.

„Programy, ktoré sa budú realizovať vo vybraných obciach boli nastavované tak, aby napĺňali predovšetkým potreby Rómov a obcí. Obce majú veľký dopyt po terénnej sociálnej práci a vytvorení podmienok pre predškolskú prípravu rómskych detí. Budeme poskytovať finančné zdroje na problém, ktorý nebol dodnes riešený, a to vysporiadavanie vlastníckych vzťahov na pozemkoch, na ktorých sú rómske osady. Obsahový a implementačný rámec programov sa preto pripravoval tak, aby sa v obciach zabezpečila komplexnosť a kontinuálny priebeh programov v horizonte 7 rokov,“ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Vyhodnocovanie realizovaných projektov – vyššia životná úroveň v rómskych komunitách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dôsledne dbá na vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých nástrojov politík a ich dopad na obyvateľov MRK. Spoľahlivý systém monitorovania a poskytovania údajov o vplyve integračných opatrení na rómske komunity pri navrhovaní vládnych programov dnes chýba. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity absenciu vyhodnocovania integračných politík zabezpečí 7 ročným Národným projektom Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie MRK.

Pri príprave zámerov projektov sa vychádzalo zo skúseností úradu s využitím štrukturálnych fondov v rómskych komunitách pri realizovaní projektov v programovom období 2007 – 2013, zo znalosti problémov a potrieb rómskych komunít, spolupráce so samosprávou a tretím sektorom.

„Slovenská republika je jedinou členskou krajinou, ktorá získala finančné zdroje EÚ na túto tému. Na podporu integračných programov zo štrukturálnych fondov sa úradu splnomocnenca podarilo získať takmer raz toľko finančných zdrojov ako tomu bolo v predchádzajúcich siedmich rokoch. Odpoveďou Slovenska na túto dôveru Európskej komisie by mali byť systémové opatrenia v podobe zavedenia povinnej predškolskej výchovy pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a systematizovanie pracovných pozícií terénnych sociálnych pracovníkov do katalógu pracovných činností tak, aby obce a ľudia neboli závislí na konci programového obdobia od projektových výziev,“ doplnil Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Stratégia projektov, ich zameranie a ciele sú výsledkom odborníkov z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý v záujme adresného, efektívneho a hospodárneho nastavenia projektov realizoval viaceré pracovné rokovania a odborné stretnutia.

V Bratislave, 2.11.2015, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Facebook