V programoch realizovaných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa zamestná vyše 1100 ľudí

Sociálny systém

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vystupuje v programovom období 2014-2020 ako prijímateľ finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu OP Ľudské zdroje. Bude zodpovedať za realizáciu programu podpory vzdelávania detí v ranom detstve, terénnu sociálnu prácu a program asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v 150 vybraných obciach a mestách a za činnosť komunitných centier v 135 obciach a mestách. Tieto programy sa budú implementovať prostredníctvom národných projektov Take away“ – I. Fáza Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK a   Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza.

„Na základe schválených projektových zámerov Komisiou MV SR pre OP Ľudské zdroje, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pristúpil k príprave návrhov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetných národných projektov tak, aby po skončení programového obdobia 2007 – 2013 nezostali mnohé obce a mestá bez finančnej podpory na realizovanie terénnej sociálnej práce a činnosti  komunitných centier. Predmetné návrhy boli koncom roka 2015 zaslané na pripomienkovanie Sprostredkovateľskému orgánu MV SR pre OP Ľudské zdroje. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je pripravený predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok ihneď ako Sprostredkovateľský orgán MV SR zverejní vyzvanie a po ich schválení, bude následne spustená implementácia národných projektov, „ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je pripravení realizovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 75 miliónov eur v lokalitách, v ktorých sú najhoršie životné podmienky obyvateľov rómskych komunít. Po zverejnení vyzvania MV SR v obciach, v ktorých žijú tie najchudobnejšie rómske komunity sa predpokladá, že v rámci realizácie projektov sa celkovo zamestná 1184 pracovníkov, ktorí budú pracovať v teréne. Z toho 405 pracovníkov v komunitných centrách, 529 terénnych sociálnych pracovníkov a  terénnych pracovníkov a 250 pedagogických asistentov v materských školách.

Facebook