V prvých obciach sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v rómskych osadách – pôvodní majitelia odškodnenie uvítali

V prvých obciach sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v rómskych osadách – pôvodní majitelia odškodnenie uvítali

Realizovaním pilotných projektov zameraných na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k obydliam a pozemkom, ktoré podporil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sú rómske obydlia v obciach Čierny Balog, Studienka a Tichý Potok. Vysporiadaním vlastníckych vzťahoch v týchto obciach sa plní ďalšia časť rómskej reformy, a to „odškodnenie vlastníkov pozemkov pod nelegálnymi osadami.“ Pôvodní vlastníci pozemkov v týchto lokalitách môžu konečne využívať svoj majetok a Rómovia si odkupujú pozemky od obce za vlastné prostriedky, na ktorých si s tichým súhlasom štátneho zriadenia v minulosti postavili svoje obydlia.

Zisk zo zlegalizovania rómskych obydlí v obciach Čierny Balog, Studienka a Tichý Potok majú pôvodní majitelia pozemkov, ako aj Rómovia. Keďže miestne rómske komunity v týchto obciach mali svoje obydlia prevažne na súkromných parcelách alebo pozemkoch patriacich štátu, obec zabezpečila v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom, aby súkromní vlastníci dostali náhradnú pôdu v inej lokalite a v rovnakej kvalite.

„Rómovia, tak ako ostatní obyvatelia tejto krajiny nemôžu dostať pozemky zadarmo. List vlastníctva k pozemkom dostanú Rómovia v Studienke, Čiernom Balogu a v Tichom Potoku až potom, keď ich splatia. Obyvatelia obce, pôvodní majitelia, ktorí vlastnili pozemky pod rómskou osadou dostali náhradné pozemky v rovnakej bonite, takže sa im vrátil ich majetok, ktorý po rokoch môžu konečne užívať, a disponovať s ním podľa vlastného uváženia. Nevysporiadané pozemky navyše pred dokončením pilotného projektu neprinášali úžitok ani štátu a ani obci. Keďže stavby neboli oficiálne evidované, tak neboli ani daňovo zaťažené a doplácali na nich ostatní obyvatelia v obci. Teraz už Rómovia budú musieť platiť napríklad daň z nehnuteľnosti ako iní vlastníci,“ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporil projekty zamerané na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom v obciach Čierny Balog, Krasnohorské Podhradie, Sudienka a Tichý Potok. Finančné prostriedky boli poskytnuté na technickú asistenciu, to znamená na zameranie a stabilizáciu hranice obvodu pozemkov, zameranie skutočného stavu pozemkov a vyhotovenie geometrického plánu k dotknutým existujúcim rómskym obydliam na pozemkoch a ich zapísanie do katastra nehnuteľnostiam. Odkúpenie pozemku a ostatné náklady s tým spojené si musia platiť už samotní Rómovia.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov, na ktorých sú rómske obydlia v obci Krasnohorské Podhradie. Obec zisťuje záujem a podmienky, za ktorých sú vlastníci pozemkov ochotní pristúpiť k vysporiadaniu vlastníctva.

„Dnes nehovoríme už o plánoch, ale o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa týkajú vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a obydliam v rómskych osadách. Získali sme skúsenosť, ktorú štát dodnes nemal a potvrdilo sa, že pôvodní vlastníci, ako i Rómovia majú záujem o ich vysporiadanie. Je to užitočné pre obe strany, a aj pre obec, kde už nebudú môcť vznikať nové načierno postavené chatrče, “ doplnil Peter Pollák

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa chce aj naďalej podieľať na vysporiadaní pozemkov a obydlí v rómskej komunite a sprostredkovať riešenie tohto problému, ktorý dlhodobo ťaží vlastníkov pozemkov, a aj Rómov, ktorí majú záujem o ich odkúpenie. „Spolupracujeme so starostami obcí, v ktorých je vôľa riešiť vysporiadanie vlastníctva prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav. Projekt by veľkou mierou mohol napomôcť aj pôvodným vlastníkom pozemkov tým, že by sa pozemky scelili, nakoľko drvivá väčšina vlastníkov je vo vzťahu k pozemkom len ako jeden z viacerých spoluvlastníkov pozemkov,“ informoval o plánoch do budúcnosti Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Facebook