4. apríla 2012 som ako prvý Róm v histórii samostatnej Slovenskej republiky zložil sľub poslanca Národnej rady. Tento deň som vnímal nielen ako úspech pre seba a všetkých Rómov na Slovensku, ale v prvom rade ako obrovský záväzok. Záväzok vykonávať svoj mandát zodpovedne a urobiť maximum preto aby vzájomné spolužitie menšín a väčšiny na Slovensku začalo naberať ten správny smer a stalo sa postupne bezproblémovým. Aj preto som prijal ponuku stať sa splnomocnencom vlády pre rómsku problematiku.

Pozícia splnomocnenca bola prirodzeným vyvrcholením môjho dovtedajšieho životného úsilia. Ako dieťa som vyrastal v Rómskej osade, poznám preto dôverne problémy ľudí, žijúcich v sociálne vylúčených komunitách na pokraji chudoby. Počas svojho dospelého života som sa rómskej problematike venoval takmer z každého možného uhla pohľadu alebo pozície. Pôsobil som ako sociálny pracovník v teréne, ďalej v samospráve ako poradca pre rómsku problematiku, dlhodobo som pôsobil aj v mimovládnom sektore a odborne sa tejto téme venujem aj na akademickej pôde kde dodnes naďalej aktívne pôsobím. Všetky tieto skúsenosti a roky práce dnes vnímam ako prípravu na funkciu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Hneď po nástupe do funkcie som na úrade splnomocnenca som presadil zmenu filozofie práce. V predošlých obdobiach produkoval úrad splnomocnenca ako poradný orgán vlády stovky až tisíce strán dokumentov, stratégií či reforiem na papieri. Peniaze prúdili na organizovanie konferencií a písanie drahých štúdií. Mojou filozofiou je priniesť miesto zverejňovania siahodlhých strategických dokumentov hmatateľné výsledky. Na začiatku svojho funkčného obdobia som preto zverejnil desať princípov rómskej reformy, a spolu s mojím tímom na úrade splnomocnenca sme sa pustili do práce.

S výsledkami práce som po dvoch svojho pôsobenia spokojný

 • Podarilo sa nám presadiť navýšenie finančných prostriedkov, ktoré nám prúdia z EÚ na riešenie rómskej problematiky. Oproti minulému programovému obdobiu 2007-2013, bude mať SR k dispozícii na roky 2014-2020 o 180 miliónov EUR viac (spolu takmer 400 miliónov EUR).
 • Darí sa nám nastaviť systém financovania tak, aby o využití zdrojov rozhodovali tí, ktorí rómskej problematike rozumejú a ktorým na jej riešení záleží. Zároveň nastavujeme systém financovania tak, aby nehrozilo, že budú peniaze využité na niečo iné než majú – ako tomu bolo v minulosti.
 • Presadili sme náročný zákon o hmotnej núdzi, ktorý zasahoval do gescie niekoľkých ministerstiev. Prípravy takýchto zákonov často trvajú roky, nám sa to podarilo za 12 mesiacov. Tento zákon realizuje tri z desiatich pilierov Rómskej reformy:
 • Forma a výška sociálnej pomoci štátu ako aj prístup štátu k občanovi bude výrazne zohľadňovať prístup občana k rodine, spoločnosti a štátu.
 • Štát určí minimálny rozsah verejnoprospešných prác, ktoré musí sociálne odkázaný občan odpracovať, aby mal nárok na motivačnú časť sociálnych dávok. Slovensko nie je tak bohatá krajina, aby rozdávala peniaze práceschopným ľuďom zadarmo.
 • Štát zavedie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sociálne odkázaní ľudia už nemali sociálnu priestupkovú imunitu, ktorá im dnes umožňuje páchať priestupky bez postihu.
 • Podarilo sa nám postaviť a zahájiť výstavbu jedenástich modulových škôl – toto moderné, rýchle a lacné riešenie umožní tisícom detí na Slovensku kvalitný prístup k vzdelaniu.
 • Štipendiami sme podporili rómskych študentov stredných škôl. 120 študentom sa dostalo podpory vo výške 35 tisíc eur.
 • V rámci našich projektov sme dali prácu vyše 1400 Rómom
 • Už nerozdávame sociálne byty zadarmo, Rómske rodiny, ktoré majú záujem o nové bývanie sa musia na výstavbe príbytkov podieľať a následne platiť obci nájom. Na projekty takejto svojpomocnej výstavby domov sme poskytli celkovo 126 tisíc eur.
 • Zaviedli sme pozíciu zdravotných asistentov, celkovo 140 pracovníkov, ktorí pôsobia priamo v komunitách a zlepšujú tak kvalitu života sociálne odkázaných ľudí.
 • Zaviedli sme pozíciu rómskych policajných hliadok, ktoré dali prácu 450 Rómom a zvyšujú bezpečnosť v komunitách a ich okolí. Toto opatrenie sa po prvých mesiacoch fungovania v praxi stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom.
 • Podporili sme vybudovanie 60 komunitných centier po celom Slovensku
 • Súčasťou našich vzdelávacích projektov, ktoré zabezpečia nastupujúcej generácii rómskych detí príležitosť uplatniť sa na pracovnom trhu je viac ako 11 000 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Ako prví v Európe sme úspešne pilotne odskúšali projekty vysporiadania pozemkov pod rómskymi osadami. Rómovia dostali šancu svoje pozemky odkúpiť a pôvodní majitelia získali ako náhradu pozemok rovnakej kvality. Tento proces prebehol alebo prebieha v štyroch obciach na Slovensku a bude postupne ďalej rozširovaný

Kompletný odpočet mojej práce k 1. októbru 2014, teda po dvoch rokoch vo funkcii, nájdete na tomto odkaze. Dozviete sa tam o všetkých aktivitách, ktoré úrad splnomocnenca za posledné roky naštartoval a uplatnil.

V prípade, že Vás zaujíma naša práca a chcete sa dozvedieť viac, sledujte naše webové stránky alebo nás nájdite na facebooku.

Facebook