0
KONTAKT

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazníkom) a spoločnosťou PSP Consulting s.r.o., so sídlom Poľná 1615/35, Levoča 054 01, IČO: 50962744. Spoločnosť je zapísaná v OR SR, Okresný súd Košice, zložka Sro, vložka č. 41862/V. Spoločnosť nie je platca DPH.

Bankové spojenie :
IBAN : SK30 1100 0000 0029 4504 4706

BIC/SWIFT : TATRSKBX

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55, Slovenská republika

email: obchod@peterpollak.sk, mobil: +421 918 895 721.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1,

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci„)

uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.3dmix.sk (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.peterpollak.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, množstvo a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky („potvrdenie doručenia objednávky predávajúcemu“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, to je k povinnosti platby, s čím pred odoslaním objednávky súhlasil.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania predávajúcemu, najneskôr však do jej expedície predávajúcim. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle +421 918 895 721 alebo e-mailom na adrese obchod@peterpollak.sk.  V prípade požiadavky zrušenia objednávky pred expedíciou nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške skutočných dopravných nákladov uvedených v objednávke.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevodom, platba kreditnou kartou a pod.), prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od kupujúceho (vrátením – prevodom na bankový účet, na učet platobnej karty a pod.).

V prípade stornovania potvrdenej objednávky na tovar, ktorý sa pre kupujúceho podľa jeho jedinečných požiadaviek vyrába, a kroky predávajúceho k objednaniu takéhoto tovaru už boli vynaložené, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 15% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho


Kupujúci (nie kupujúci na IČO) má právo v súlade so zákonom „O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z.“ odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. OP.

Právo možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý  kupujúcim, skontrolovaný a prehliadnutý u prevádzkovateľa eshopu na odbernom mieste.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

!!! Upozornenie !!!

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste obdržali, by ste nemali použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v kamennom obchode.

V súlade s ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, PSP Consulting s.r.o.. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka PSP Consulting s.r.o.  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti PSP Consulting s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom ako bolo za tovar zaplatené, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


– tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale s nepoškodenými a originálne pripevnenými visačkami

– tovar by nemal byť použitý

– tovar by nemal byť poškodený

– tovar by mal byť kompletný, vrátane všetkých letáčikov

– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste od kuriéra, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba všetkých tovarov je 2 roky, pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia. Záručná doba sa počíta dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (prepravné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu s dph


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v mene EUR

6. Prepravné a balné

6.1 Spoločnosť PSP Consulting s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena prepravného po Slovensku sa určuje z výslednej sumy objednávky, zo spôsobu prepravy a zo spôsobu platby po všetkých zľavách a to nasledovne:

objednávka do 35 Eur

nad 35 Eur – 0 Eur

6.3 Prepravné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4 Všetky ceny sú uvedené s dph.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti PSP Consulting s.r.o.. uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, kuriérovi alebo prostredníctvom Balíkomatu.

7.3 On-line prostredníctvom platobnej karty a platobného systému počas objednávky.

7.4 Hotovostne v sídle kamennej predajne.

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

        hotovosť  –  0 Eur

        prevod na účet  –  0 Eur

        platba cez platobný systém  –  0 Eur

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. V prípade, ak nie je pri produkte uvedená dostupnosť, je tovar na sklade a k dispozícii okamžite. V opačnom prípede je pri produkte uvedené dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je skladom expedujeme podľa času prijatia objednávky a aktuálnych prevádzkových možností predajne čo najskôr, najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Tovar na objednávku sa musí objednávať zo zahraničia, takže jeho dodanie je zvyčajne do 14 pracovných dní.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na adrese www.3dmix.sk

8.3 Prostredníctvom Slovenskej pošty je tovar dodaný na adresu pošty zvolenej zákazníkom v objednávke. Pri zaslaní tovaru na poštu zvolenú zákazníkom je zákazník o jeho uložení upovedomený prostredníctvom sms alebo emailom. Sledovať zásielku odoslanú prostredníctvom Slovenskej pošty môžete TU.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

8.5 Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 10 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

8.6 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za prepravné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. Ceny dodania zásielok do Českej republiky a Nemecka sú uvedené v časti 6, 6.2 týchto OP.

8.8 Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

9. Výmena tovaru

Pokiaľ sa stane, že Vám nebude vyhovovať veľkosť, je možné tovar vymeniť. Vymenený tovar Vám pošleme na naše náklady slovenskou poštou.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti PSP Consulting s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, pokiaľ nebola v záručnom liste uvedená dlhšia.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti PSP Consulting s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ nie je tento osobitne dodaný.

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Pri neodbornej montáži tovaru môže dôjsť k jeho poškodeniu a reklamácia nemusí byť uznaná.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
PSP Consulting s.r.o.

Poľná 1615/35
Levoča 054 01

11. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@peterpollak.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

Nastavenie súkromia
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
Prehľad košíka